Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - strona internetowa dotycząca polityki prywatności

zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679

zainteresowane strony: osoby odwiedzające stronę www.dyferencjał.pl

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie odwiedzających tę stronę, zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej „rozporządzeniem” lub „RODO”) w sprawie przetwarzania ich danych osobowych zgromadzonych lub otrzymanych podczas korzystania ze strony.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się, w razie potrzeby, w sekcjach dotyczących różnych przeprowadzonych zabiegów. Dane wykorzystane lub wymagane, cele każdego zabiegu, czas przechowywania są wymienione. Na żądanie odwiedzający może swobodnie wyrażać zgodę oraz upoważniać do gromadzenia i wykorzystywania jego danych.

Należy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności dotyczy tej witryny, a nie innych witryn, z których użytkownik może zapoznać się, przechodząc z linków na stronie, do których odnoszą się informacje dostarczone przez inne witryny dotyczące zarządzania prywatnością.

BBM Cuscinetti Srl z siedzibą w Viale Rimembranze 54/40, 20099, Sesto S. Giovanni jest właścicielem zabiegów przeprowadzanych na danych osobowych zebranych i uzyskanych z tej strony internetowej oraz określa, w jaki sposób dane będą przechowywane i kto będzie miał dostęp do zgromadzonych informacji ze strony internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przy użyciu procedur manualnych i automatycznych, każde leczenie odbywa się zgodnie z metodami określonymi w artykułach 6, 32 rozporządzenia oraz poprzez przyjęcie odpowiednich przewidzianych środków bezpieczeństwa. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez personel wyraźnie upoważniony przez Administratora danych lub osoby trzecie odpowiedzialne za przetwarzanie kompetencji zgodnie z art. 28 rozporządzenia. Więcej informacji na temat kierowników i upoważnionych podmiotów zostanie przekazanych na żądanie zainteresowanej strony w ramach korzystania z praw, o których mowa w art. 15–22 rozporządzenia.

Rodzaj przetwarzanych danych

Podczas przeglądania witryny możesz uzyskać następujące informacje o odwiedzającym:

Dane nawigacyjne

Podczas normalnej pracy systemy informatyczne i procedury oprogramowania stosowane do obsługi tej witryny pozyskują niektóre dane osobowe, których transmisja jest dorozumiana przy użyciu internetowych protokołów komunikacyjnych. Ta kategoria danych obejmuje: adresy IP, rodzaj używanej przeglądarki, system operacyjny, nazwę domeny i adresy stron internetowych, z których uzyskano dostęp lub z którego wyszedł, informacje na temat stron odwiedzanych przez użytkownicy witryny, czas dostępu, wewnętrzna analiza trasy i inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika. Te dane techniczne / informatyczne są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w sposób zagregowany i nieokreślający do celów analizy technicznej i statystycznej dotyczącej korzystania z witryny, a ponadto można je wykorzystać do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko site.

Dane podane w formularzu „KONTAKTY”

Są to te dane osobowe, które użytkownik swobodnie udostępnia na stronie, na określonej stronie formularza, który należy wypełnić w celu uzyskania informacji o naszych produktach lub usługach. Wymagane są: imię, nazwisko, firma, adres e-mail., Dane będą wykorzystywane do celów:

  • Wysłać wymagane informacje o naszych produktach lub usługach.

Dane będą przechowywane zgodnie z zasadami legalności, ograniczenia celu i minimalizacji danych, zgodnie z art. 5 RODO, przez czas niezbędny do spełnienia żądania użytkownika.

Dane dostarczone, aby dołączyć do „NEWSLETTER”

Są to te dane osobowe, które użytkownik swobodnie udostępnia na stronie, na określonej stronie formularza, który należy wypełnić, aby się zarejestrować i otrzymać e-mail z biuletynem. Podanie tych danych jest opcjonalne i nie ogranicza nawigacji w witrynie. Po uzyskaniu zgody zgromadzone dane będą wykorzystywane do następujących celów:

  • Wyślij biuletyn e-mail z informacjami i aktualizacjami dotyczącymi produktów i usług.

Dane będą przechowywane zgodnie z zasadami legalności, ograniczenia celu i minimalizacji danych, zgodnie z art. 5 RODO, do momentu żądania usunięcia przez użytkownika zgodnie z instrukcjami podanymi w biuletynie e-mail, ostateczne anulowanie nastąpi w ciągu 30 dni od żądania.

Cookies

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie na tej stronie, zobacz Politykę dotyczącą plików cookie pod linkiem.

Uzyskanie zgody zainteresowanej strony

Zgoda, bezpłatna, świadoma i konkretna, jest wymagana tylko do kompilacji formularzy, w których dane osobowe osoby odwiedzającej stronę są wymagane do określonych celów. Zainteresowana strona wyraża zgodę za pośrednictwem „specjalnego pola”, a wysłanie wniosku z danymi nie jest możliwe bez uprzedniej zgody, która jest rejestrowana i przechowywana przez administratora danych w celu okazania na żądanie zainteresowanej strony lub organ.

Łącza do / z witryn stron trzecich

Z tej witryny można łączyć się za pośrednictwem określonych łączy z innymi stronami stron trzecich. Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe zarządzanie danymi osobowymi przez inne strony inne niż ta strona. Aby uzyskać informacje na temat celów, rodzaju i metod gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przez odwiedzaną stronę, a także sposobów korzystania z ich praw, należy zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanej strony.

rozpiętość

Gromadzone dane osobowe nie są i nie będą rozpowszechniane.

 

WYKONYWANIE ZAINTERESOWANYCH PRAW

Aby skorzystać z praw ubezpieczonych na podstawie wyżej wymienionych artykułów, skontaktuj się z administratorem danych:

B.B.M. Cuscinetti Srl, viale Rimembranze 54, 20099 Sesto S. Giovanni (Mi), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zainteresowana strona ma prawo do anulowania, komunikacji, aktualizacji, korekty, integracji danych osobowych, które koncern, a także ogólnie, może skorzystać ze wszystkich praw przewidzianych w artykułach od 15 do 22 RODO.

Zmiany w polityce prywatności

Modyfikacja strony internetowej w celu nowego przetwarzania danych osobowych lub ewentualne wejście w życie nowych przepisów sektorowych, a także ciągłe badanie i aktualizacja usług dla użytkowników może pociągać za sobą konieczność aktualizacji tych informacji. Możliwe jest, że nasze zasady mogą się zmieniać w miarę upływu czasu, dlatego zachęcamy odwiedzającego do okresowego przeglądania tej strony.